Header

Kombi vs. Kombii

Spór Grzegorza Skawińskiego oraz Sławomira Łosowskiego trwa od lat. Muzycy spierają się o prawa do znaku firmowego, jakim jest nazwa zespołu Kombi. Teraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie, podtrzymując wcześniejszą decyzję EUIPO unieważniającą znak towarowy Kombi, do którego prawa przysługiwały Sławomirowi Łosowskiemu. Zacznijmy jednak od początku. Sławomir Łosowski założyciel zespołu Kombi, osiem lat temu wystąpił o rejestrację unijnego znaku towarowego Kombi, co dawałoby mu wyłączne prawa do korzystania z nazwy. W 2016 r. Skawiński wystąpił do EUIPO z wnioskiem o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego przysługującego Łosowskiemu. EUIPO zarzuty uwzględniło, co oznaczało, że sporny znak przestał być własnością Łosowskiego. Ten od wyroku się odwołał, wskazując „wyłączne prawo podmiotowe” do nazwy „KOMBI”. Izba Odwoławcza je oddaliła, dlatego ten postanowił skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

W wydanym 7 września 2022 r. orzeczeniu Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę Łosowskiego i obciążył go kosztami postępowania. Zgodnie z wyrokiem prawa podmiotowe przysługujące Łosowskiemu nie mają znaczenia w sporze o znak towarowy, a jeżeli ten chce się na nie ewentualnie powołać, to musi to zrobić przed polskim sądem.

Podobieństwa nazw „kombii” oraz „KOMBI” od lat wprowadzają słuchaczy w błąd. Nie ma znaczenia, że znaki różnią się wielkością liter w zapisie oraz dodatkową literką „i” na końcu jednej z nazw. Prawnicy obu stron analizują wyrok i jego uzasadnienie.

Może Ci się spodobać...

1 Comment

 1. Oświadczenie pełnomocnika Sławomira Łosowskiego
  W kategorii: Uncategorized

  W świetle szeroko komentowanego, także przez grupę Kombii, wyroku Sądu (Trybunału Sprawiedliwości) UE dotyczącego sprawy oznaczenia „Kombi”, należy – w ślad za Sądem – podkreślić, że ta sprawa odnosi się do konkretnego znaku towarowego, a nie do nazwy zespołu „Kombi”.

  To, na pierwszy rzut oka, drobne rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla sprawy.

  Kwestia praw do nazwy „Kombi” nie została rozstrzygnięta, a zapadły 7 września br. wyrok skutkuje tylko tym, że ani Sławomirowi Łosowskiemu (prawo do znaku „Kombi” zostało unieważnione) ani Grzegorzowi Skawińskiemu i Waldemarowi Tkaczykowi (nigdy nie ubiegali się o ochronę znaku „Kombi”) nie przysługuje wyłączne prawo do używania takiego znaku towarowego.

  Jeśli natomiast chodzi o prawo do nazwy zespołu „Kombi”, to jest to nadal kwestia otwarta. W ocenie Sądu UE ta sprawa, która ma podstawowe znaczenie, może być rozstrzygnięta tylko przez sądy powszechne w Polsce. Jest to bowiem w istocie spór o cywilne prawa podmiotowe, a ściślej o ochronę praw chroniących dobra osobiste w postaci prawa do nazwy zespołu, a nie spór o znak towarowy.

  Sąd Unii Europejskiej, w świetle twierdzeń Skarżącego i przedłożonych dowodów, nie wykluczył, że Sławomirowi Łosowskiego przysługuje prawo do nazwy „Kombi” jako dobro osobiste chronione cywilnym prawem podmiotowym.

  W tej sytuacji Sławomir Łosowski, opierając się na licznych i niepodważalnych historycznych dowodach (dokumentach i zeznaniach świadków), może rościć sobie wyłączne prawo do nazwy „Kombi” i używać jej na oznaczenie swojej działalności muzycznej, prowadzonej od lat siedemdziesiątych XX w. do dziś.

  Należy także podkreślić, że Sławomirowi Łosowskiemu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do znanego projektu oznaczenia słowno-graficznego „KOMBI”, a także od początku 2014 r. prawo z rejestracji unijnego znaku towarowego „KOMBI Łosowski” nr EUTM-012534566.

  W świetle powyższego, jakiekolwiek wezwania czy próby zakazania używania nazwy „Kombi” przez Sławomira Łosowskiego, a także przez organizatorów koncertów, festiwali i innych imprez artystycznych czy podmioty zajmujące się promocją i dystrybucją nagrań muzycznych, są bezpodstawne.

  Sławomir Łosowski używa obecnie nazwy „Kombi” przede wszystkim w kontekście własnego nazwiska, nawiązując do chronionego na Jego rzecz znaku towarowego „KOMBI Łosowski”. Ma to zapewnić dostateczne odróżnienie się w sytuacji współistnienia na rynku dwóch łudząco podobnych nazw: „Kombi” i „Kombii”.

  Sławomir Łosowski działa na podstawie uzyskanego prawa z rejestracji unijnego znaku „KOMBI Łosowski” nr EUTM-012534566, na którego używanie ma wyłączność w całej Unii Europejskiej, w tym oczywiście także w Polsce.

  dr Krzysztof Czub, adwokat i rzecznik patentowy

Dodaj komentarz